Wednesday, February 3, 2016

NOUA DOCTRINĂ PENALĂ


                               Fiat Justitia
 Dreptul Penal Internațional a cunoscut noi provocări în contextul diseminării elementelor și factorilor criminali, care pun în pericol viața comunităților umane din anumite localități, regiuni, state, continente sau chiar Pacea și Existența Umanității la nivel 
Planetar. 
  Terorismul sub toate formele, inclusiv cel economic sau financiar, fundamentalist religios, fanatic naționalist, anticreștin, antisemit, militarist,etc., este în egală măsură incriminat. Novațiunea în materie penală este de strictă actualitate și trebuie acordată noilor cerințe umanitare.
 Fără a intra în detalii care nu fac obiectul acestei analize, se vor lămuri în schimb normele și principiile moderne de drept penal raportate la dreptul umanitar garantat de toate constituțiile statelor din diferite sisteme de drept.
 Odată cu diseminarea persoanelor comitente de fapte criminale, a doctrinelor favorabile încurajării producerii de masacre și atentate privind pacea unor colectivități umane, a existenței unor forțe potente financiar care încurajează  comiterea  unor  conflicte  cu  scopul  îmbogățirii 
fără justă cauză,a producerii pe scară largă de mijloace de luptă din ce în ca mai periculoase pentru viața pe planeta noastră, și represiunea umanității, va trebui să fie persuasivă, extinsă și eficiență, pentru a înlătura orice încercare de destabilizare a Păcii Umanității.
În materia Crimelor împotriva Păcii și Omenirii nu există prezumție de nevinovăție, sarcina probei revine subiectului incriminat, iar judecarea se face în stare de arest sever, cu luarea obligatorie a măsurii confiscării mijloacelor, aparatelor, dispozitivelor, armelor, blocării conturilor și averii persoanelor investigate sau cercetate, judecarea se va face în procedura de urgență, având dreptul la o singură cale de atac, fără posibilitatea de eliberare condiționată, plata unei cauțiuni, comutare a pedepsei sau vreo altă metodă de înlocuire a răspunderii penale. 
   Aplicabilă este și confiscarea extinsă, care poate asigura posibilitatea de despăgubire a victimelor sau a descendenților acestora. 
  Împrescriptibilitatea răspunderii pentru comiterea unor crime împotriva păcii și omenirii, atrage și răspunderea comitenților pentru faptele prepușilor a statelor, guvernelor, autorităților publice, pentru neluarea măsurilor legale, împotriva făptuitorilor fie persoane fizice sau juridice de drept public sau privat. 
  Conceptual constituirea unui grup, asociații, uniuni, cartel, sindicat, lojă, organizațiereligioasă,decaritatesau nonprofit, etc., în secret sau prin activități publice mediatizate sau nu, care să aibă ca preocupare fie și doar în parte instigarea la ură de rasă, 
limbă, naționalitate, religie, refacerea unor doctrine: fasciste, hitleriste, hortiste, xenofobe, iredentiste, șovine, antistatale și antinaționale, care promovează ura, discriminarea, incitare la violențe și acte de afectare a drepturilor constituționale, care doresc producerea de conflicte de mică întindere, medie și de mare amploare care ar putea sau pot în mod evident produce morți, răniți, dispăruți din rândul comunităților umane, este incriminată în mod deosebit de acestă nouă doctrină penală. Nu sunt excluse și alte metode criminale de mai mică sau de mai mare amploare, însă, 
conceptual dacă este pusă în pericol viața unei singure persoane, atunci se impun 
măsuri eficiente de combatere. 
 Necesitatea abordării acestei noi doctrine penale internaționale este impusă de inexistența unor norme de drept comune, universal valabile, aplicabile tuturor statelor, 
împotriva oricăror comitenți indiferent de statutul social, avere, loc de domiciliu, și a imperfecțiunilor privind legitimitatea incriminarea unor fapte din diferite sisteme de drept. 
   Ori dacă a trebuit să moară oameni, din vina unor persoane care nu au luat toate 
măsurile de protecție a vieții, asigurării unui trai decent privind hrana, căldura,
asigurarea unor bunuri minim necesare existențiale, a unor venituri corespunzătoare pentru un trai decent, cu atât mai mult, diseminarea unor teorii, studii, argumente de natură economică sau politică favorabile producerii unor fapte evidențiate mai sus trebuiesc condamnate. 
 Conceptual, nimeni nu trebuie să obțină vreun profit material din instigarea sau comiterea de crime și masacre împotriva Păcii și Omenirii. 
  Răspunderea este obligatorie pentru acei guvernanți sau conducători de partid și de stat pentru neaplicarea acestor noi principii, de protecție a vieții cetățenilor, de asigurare a unui nivel de trai corespunzător, asigurarea mediului existențial persoanelor  defavorizate, dreptul la viața și educație al copiilor și a locurilor de muncă pentru tineri. Aceasta răspundere este similară cu normele aplicabile din dreptul familiei, când pentru părinții, tutorii, însoțitorii, îngrijitorii, care nu se achita de obligațiile celor aflați în întreținere, și care care pot genera suferințe, îmbolnăviri sau chiar decese, sunt asociate crimelor împotriva umanității, iar persoanele vinovate, care prin acțiunea
sau inacțiunea lor comite aceste rele, vor trebui urgent pedepsite, iar urmările faptelor acestora vor trebui înlăturare cu celeritate.

Nimănui nui este permis să aibă a anumită funcție publică, dobândită prin alegeri sau prin numire, și să asiste cu pasivitate cum sunt supuși extincției mii sau sute 
de mii de persoane, sub motivul că aceste obligații profesionale nu sunt înscrise în lista atribuțiunilor funcțiunii sale și din rațiuni de drept umanitar.  
  Faptele de cruzime aplicate asupra copiilor, minorilor, femeilor și bătrânilor,
 bolnavilor și persoanelor cu dizabilități sau diferite grade de invaliditate, vor fi de asemenea incriminate, iar măsurile de combatere se impun a fi excepționale. 
 Įn concluzie, având în vedere evenimentele petrecute în trecut, și perspectiva incertă a viitorului, se impun măsuri radicale, pentru combaterea factorilor criminogeni 
care pun în pericol Pacea și Existența Omenirii în general sau care amenință viața, drepturile și libertățile unor persoane de drept public sau privat. Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, iar legea va trebui să apere viața și existența civilizată a umanității, în Pace și Prosperitate.
 Aici este esența luptei dintre bine și rău, combatem criminalitatea sau 
acceptăm holocaustul extins la nivel planetar.   

S-a trâmbițat ca să audă toată lumea 

                                                                                  Irevocabilă